Támogass most!

Adatkezelési Nyilatkozat

Tartalom

1. Adatkezelési nyilatkozat

2. Elvek

3. Adatkezelés jogcíme, célja és időtartama, a személyes adatok köre

4. Az adatok továbbítása / Bankkártyás fizetés

5. Személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

6. Jogorvoslati lehetőségek

7. Melléklet, Fogalmak

1. Adatkezelési nyilatkozat

Az Afrikáért Alapítvány elkötelezett a weboldalának látogatói valamint támogatói személyes adatainak védelmében, az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartása kiemelten fontos számunkra. Weboldalaink, a www.afrikaert.hu használata közben megadott személyes adatai a hatályban lévő adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. Az adatkezelési információk elolvasásával és elfogadásával – az elektronikus űrlap erre vonatkozó mezőjének bejelölésével – Ön, mint érintett önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait az Afrikáért Alapítvány az Önnel való kapcsolattartás (postai és elektronikus hírlevelek, adománykérés) céljából kezelje, és Önnel a fentebb felsorolt célokból kifolyólag a későbbiekben postai úton, telefonon, illetve e-mailen kapcsolatba lépjen. A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A jelen adatkezelési nyilatkozat hatálya az adatkezelő weboldalához kapcsolódó adatkezelésére terjed ki. A hatálya nem terjed ki olyan weboldalakra, amelyekre a jelen weboldalon található hivatkozás vezet. Az adatkezelési nyilatkozatra vonatkozóan az adatkezelő a magyar jog alkalmazását, illetve magyar joghatóságot köt ki.

Az Afrikáért Alapítvány fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen adatkezelési nyilatkozatot bármikor egyoldalúan megváltoztassa, amely változásokról természetesen tájékoztatást nyújt. Amennyiben Önnek, mint látogatónak olyan kérdése lenne, amely jelen közlemény alapján nem egyértelmű, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek valamelyikén és megválaszoljuk kérdését.

Az Afrikáért Alapítvány (székhely:1239 Budapest, Grassalkovich út 232., cégjegyzékszam: AM 2253), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatkezelési nyilatkozat tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban (lásd alább) meghatározott elvárásoknak.

Az Afrikáért Alapítvány az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
  • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
  • 95/46/EK irányelv a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról.

2. Elvek

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Felhívjuk az Afrikáért Alapítvány részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

3. Adatkezelés jogcíme, célja és időtartama, a személyes adatok köre

 Az adatkezelés jogcíme és jogalapja: Az Afrikáért Alapítvány, az internetes felületén megadott minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés célja: Az Alapítvány az online felülettel összefüggésben kezelt adatokat az alábbi célokra használja fel:

- termékek és szolgáltatások nyújtása,

- számlázás,

- beazonosítás és hitelesítés,

- szolgáltatások minősítésének javítása,

- kapcsolattartás, (postai és elektronikus hírlevelek, adománykérés)

- direkt marketing célú megkeresés és kutatás.

Az adatkezelés időtartama: 5 év. Az Afrikáért Alapítvány az adatkezelés céljai érdekében az adatszolgáltatástól kezdődően jogosult arra, hogy az adatokat ezen időtartamon belül kezelje, és Önnel a fentebb felsorolt célok érdekében postai úton, telefonon, illetve e-mailen kapcsolatba lépjen.

Személyes adatok köre: Az online felülettel kapcsolatosan az Alapítvány az alábbi adatokat kezeli:
Az Érintett

- neve,

- e-mail címe,

- telefonszáma,

- számlázási és/vagy levelezési címe,

- hitelkártya információi,

- IP-címe, böngészőjének típusa,

- az Alapítvány honlapjának azon részei, amelyet az érintett megtekint, az azokon az oldalakon eltöltött idő, az érintett által a honlapokon keresett információ, a lapok megtekintésének időpontja és dátuma.

Cookiek

Az Afrikáért Alapítvány az online felületén cookie-kat használ a felhasználói élmény növelése és az online szolgáltatások minőségének folyamatos javítása céljából. Az Alapítvány a Google, a Facebook és az Adobe rendszer cookie-jait használja, amelyek az online felület látogatói által megtekintett oldalakat, az ott eltöltött időt és a honlapon keresett információt rögzítik statisztikai elemzések készítése, célzott reklámok elhelyezése és a felhasználói élmény javítása céljából. A cookiek a böngésző bezárását követően legfeljebb 90 napig tartják nyilván a rögzített adatokat. Előfordulhat, hogy az adatokat a cookie szolgáltatók külföldi szervereken is. tárolják.

A szolgáltatók adatvédelmi és cookie kezelési tájékoztatóit ld. még a következő linkeken:

4. Az adatok továbbítása / Bakkártyás fizetés

Az adatkezelő jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az arra jogosult hatóság megkeresése alapján továbbíthat adatokat a megkereső hatóság részére. A felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatok más esetben harmadik személynek kizárólag a felhasználó előzetes engedélye alapján továbbíthatók.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a bankkártya adatok megadása és a bankkártyás fizetés az OTP Bank oldalán történik. A Szolgáltató/Bank a kártya adatokat Afrikáért Alapítvány felé nem továbbítja.

A bankkártyás fizetési felület használatával a felhasználó elfogadja, hogy az Afrikáért Alapítvány által az oldalain megadott alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Bank, mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.
 
Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, az OTP Bank által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vevő (Kártyabirtokos) által a regisztrációs tranzakció alkalmával megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az ismétlődő fizetés történhet a Vevő aktív közreműködése nélkül (ebben az esetben a regisztrációs tranzakció során a Vevő hozzájárul az ismétlődő fizetésekhez), vagy történhet a Vevő eseti jóváhagyásával.

Az Ismétlődő fizetés alapja, hogy a Vevő a szóban forgó kereskedői elfogadóhelyen (webshop-felületen vagy az OTP fizető felületén) nyilatkozik, hogy Ismétlődő fizetést kíván igénybe venni. A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik.

5. Személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az Afrikáért Alapítvány számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei (ki?, székhely?) a székhelyén, telephelyén, fióktelepein és az adatfeldolgozóinál találhatóak meg. Az Adatkezelő az Info tv. 7. §-a szerinti kötelezettségének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Ön adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Afrikáért Alapítvány a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

- az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

- hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

- változatlansága igazolható (adatintegritás);

- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Afrikáért Alapítvány olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Afrikáért Alapítvány az adatkezelés során megőrzi

- a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

- a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

- a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Afrikáért Alapítvány rendszergazdája megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszert megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

6. Jogorvoslati lehetőségek

Az Afrikáért Alapítvány bármikor lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy hozzáférjen személyes adataihoz, kérje azok helyesbítését vagy törlését a fenti elérhetőségeken.

Ezen kívül megilleti Önt a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján meghozott döntésünkkel nem ért egyet, úgy bírósághoz fordulhat.

Továbbá, az esetleges panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat.

Az Afrikáért Alapítvány a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

7. Mellékletek, fogalmak

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy ,amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége; így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

7.  adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

8. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

9. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

10. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

11. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

12. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

13. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Afrikáért Alapítvány 2018. Minden jog fenntartva